Бедността в България

Инфографики: Оценка на доходите и бедността по типови групи

Добавена: 22.01.2016

Групиране на населението на 16 и повече години по икономическа активност, образоване и населено място - оценка на доходите и риска от бедност

В представените тук инфографики се фокусираме върху три основни разделителни линии за доходите в България - по икономическа активност, по образование и по големина на населеното място.

В отделни клетки са представени броят на хората, които отговарят на тези критерии, средният еквивалентен доход в тази група, както и рискът от попадане в бедност за хората, които влизат в нея. Инфографиките са част от анализ на ИПИ, който ще бъде представен на 26 януари 2016 г.

Образование и икономическа активност

Икономическа активност и големина на населеното място

Бележки и методология

Представените инфографики се базират на т. нар. персонални данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EU-SILC) от 2013 г. Детайлните данни от отговорите на всяка една анкета в проучването ни позволява да представим различни разбивки на доходите и факторите за попадане в риск от бедност, които досега не са попадали в обществения фокус.

На инфографиките представяме цялото население на България, което е на 16 или повече години или малко над 6,2 млн. души през 2013 г. На първата представяме разбивката по икономическа активност и образование, а на втората по икономическа активност и големина на населеното място. Всеки български гражданин на 16 или повече години попада в само една позиция във всяка от двете инфографики.

За целите на представянето се използва т.нар. "общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица" (накратко "еквивалентен доход"), който се получава като разделим общия разполагаем нетен доход на всяко домакинство в страната на еквивалентния размер на домакинството. Това се прави, за да могат да бъдат сравнявани различни по големина домакинства - този метод се използва от НСИ и Евростат за оценките на бедността (виж методологичните бележки на НСИ тук).

Към всички новини
Нагоре